Doprava ZDARMA při objednávce nad 500 Kč

Obchodní podmínky

Nákupní řád: 
1. Všechny Vámi podané objednávky jsou brány jako závazné.
2.  Odesláním objednávky potvrzujete souhlas s obchodními podmínkami a nákupním i reklamačním řádem.
3.  Všechny specifikace dopravy a platby jsou popsány v kategorii DOPRAVA A PLATBA.
4.  Všechny ceny dopravy a platby jsou popsány v kategorii DOPRAVA A PLATBA.
5.  Veškeré případné dotazy prosím posílejte na  bartunek@f4e.cz.
6.  Zboží zakoupené na eshopu eshop.f4e.cz které nenese žádné známky použití a je v originálním neotevřeném balení, můžete do 14 dnů vrátit bez udání důvodu. Vrácená částka Vám bude poukázána na Váš účet ponížena o poštovné.
7.  Zboží zakoupené na eshopu eshop.f4e.cz, které nenese žádné známky použití a je v originálním balení, můžete vyměnit za jiné. K ceně zboží bude přičteno další poštovné. 
8.  Dárky, slevy a akční nabídky nelze kombinovat ani sčítat.  
9.  Uplatnění vzájemně zaviněných škod se řídí Obchodním Zákoníkem ČR a jsou oboustranně právně vymahatelné. Fyzická osoba Lukáš Bartůněk (IČO: 04286031) je za účelem vymáhání pohledávek zplnomocněna třetí právnická osoba, která si k vymáhané částce účtuje náklady na vymáhání.
 
 
Reklamační řád: 
1.  Kupující je povinen si dodané zboží ihned zkontrolovat a bez zbytečného odkladu o případných závadách informovat prodávajícího a to písemnou formou na adresu bartunek@f4e.cz nebo poštou na adresu Lukáš Bartůněk, Na Záhonech 1385/71, 141 00, Praha 4.
2.  V písemném oznámení kupující uvede a popíše zjištěné závady.
3.  Reklamované zboží kupující po dohodě s prodávajícím zašle zpět se všemi doklady o koupi a zaplacení na adresu Lukáš Bartůněk, Na Záhonech 1385/71, 140100, Praha 4..
4.  Prodávající se zavazuje informovat kupujícího bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 dnů od obdržení reklamace) o stavu vyřízení.
5.  Pokud by závada byla způsobena prodávajícím, kupujícímu zboží v odpovídající kvalitě obratem dodá na své náklady, případně vrátí peníze za zboží v nejkratší možné době na jeho účet.
6.  Zboží zakoupené na eshopu  eshop.f4e.cz  které nenese žádné známky použití a je v originálním balení, může kupující do 14 dnů vrátit bez udání důvodu. Vrácená částka Vám bude poukázána na účet kupujícího  a bude ponížena o poštovné.
7.  Zboží zakoupené na eshopu eshop.f4e.cz které nenese žádné známky použití a je v originálním balení, může kupující vyměnit za jiné. K ceně zboží bude přičteno další poštovné.
8.  Záruka na zboží a ostatní zde nezmíněné se řídí Obchodním Zákoníkem ČR.
 

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Havlíkova přírodní apotéka s.r.o. (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Na Záhonech 1385/71, Michle, 141 00 Praha 4

email: bartunek@f4e.cz

telefon: +420 724 307 585

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby,
za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost).
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.